Utstedelse av nytt vitnemål med studiepoeng

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning ble behandlet og vedtatt i Stortinget 24. mai 2018, og tredde i kraft 1. juli 2018.

Dette medfører at alle som får vitnemål fra fagskoler etter 1. juli 2018 skal få studiepoeng som betegnelse for oppnådd læringsutbytte og normert studietid på vitnemålene sine. Samtidig medfører dette en rett for studenter som har vitnemål som oppgir fagskolepoeng, til å få skrevet ut nye vitnemål som erstatter fagskolepoeng med studiepoeng i en begrenset periode fremover.

I og med at loven trer i kraft 1. juli 2018, kan ikke fagskolene skrive ut gyldige vitnemål der betegnelsen «studiepoeng» benyttes, før dette tidspunktet.

Det fremgår videre i § 43 fjerde ledd at «Retten til å få skrevet ut et nytt vitnemål for dem som har vitnemål som oppgir fagskolepoeng, oppheves 31. desember 2020.»


Studenter med vitnemål fra Fagskolen Tinius Olsen som ønsker utstedt nytt vitnemål som oppgir studiepoeng, kan henvende seg til skolen om dette etter 15. september 2018. De som ønsker utstedt nytt vitnemål, må medbringe sitt opprinnelige vitnemål i original for innlevering og utstedelse av nytt.

Det påløper et gebyr på kr. 1.000,- for saksbehandling ved konvertering av vitnemål.


Vi gjør oppmerksom på at det ikke er noen realitetsforskjell mellom et vitnemål med studiepoeng og et med fagskolepoeng. Et vitnemål med studiepoeng gir ikke bedre rettigheter, for eksempel til opptak til høyere utdanning. Selv om betegnelsen på oppnådd læringsutbytte og normert studietid endres ved ikrafttredelse av ny lov, er det fremdeles det konkrete læringsutbyttet som skal legges til grunn ved behandling av søknader om fritak for del av universitets- og høyskoleutdanning. Dette medfører at det ikke er noen automatisk kompatibilitet i studiepoeng tatt ved fagskole og studiepoeng tatt ved universitet eller ved høyskole. Dersom en fagskolestudent eller -kandidat ønsker opptak på universitet eller høyskole, vil den institusjonen det søkes opptak ved gjøre en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle for mulighet for fritak for fag og innpassing av vedkommendes fagskoleutdanning. For de fleste vil det være tilstrekkelig at generelt orienteringsbrev om konvertering av fagskolepoeng til studiepoeng vedlegges vitnemålet.


Publisert 5. juli 2018, oppdatert 20. desember 2018.