Kvalitetssystemet

Fagskolen Tinius Olsen fikk i 2006 godkjenning av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ( NOKUT ) for å tilby 10 fagskolefordypninger. Ett av kravene for slik godkjenning er at skolen har tilfredsstillende interne systemer for kvalitetssikring ( se Lov om fagskoleutdanning, §2, og Forskrift om godkjenning etter fagskoleloven, §7 ).

Fagskolen Tinius Olsen har hele tiden hatt et system for kvalitetssikring av utdanningstilbudet. Med de nye kravene fra NOKUT har skolen nå utviklet en ny kvalitetshåndbok som beskriver alle sidene ved kvalitetsarbeidet ved fagskolen som er av vesentlig betydning for utdanningskvaliteten.

Rutiner for innhenting av informasjon om utdanningstilbudet, studentevaluering av undervisningen, selvevaluering, eksterne interessenters vurdering av studietilbudet, ledelsens samlede analyse og vurdering av kvaliteten, og skolens oppfølging av evalueringene og arbeid med forbedring av kvaliteten, skal inngå.

Kvalitetssystemet skal altså være et kontrollverktøy, men primært velger Fagskolen Tinius Olsen se på dette som et verktøy for kvalitetsforbedring, som skal sikre at studentene ved skolen til enhver tid får den studiekvaliteten de har krav på. Dokumentet skal være et levende dokument, som hele tiden skal oppdateres og forbedres.

Lov om fagskoler med forskrifter, og NOKUT’s krav til kvalitetssystemet er overordnet, men Fagskolen Tinius Olsen legger, i sitt arbeid med kvalitet, også til grunn føringer gitt gjennom Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning, godkjent av Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning. Det samme gjelder føringer fra Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse og sosialfag ( NUFHS ).

 Kvalitetsområdene

 Fagskolen Tinius Olsen har delt inn kvalitetsarbeidet i følgende områder:

  • Undervisning
  • Studentadministrasjon
  • Personaladministrasjon
  • Forvaltning, drift, vedlikehold
  • Kvalitetsutviklingsprosesser

Undervisningen er kjerneområdet som all annen aktivitet bygger opp under. Undervisningskvaliteten viser kvaliteten i selve undervisnings- og læringsarbeidet. Den er blant annet knyttet til lærerens faglige og pedagogiske kompetanse, studentenes studieforutsetninger, erfaringer, studiemetodiske forutsetninger, arbeidsinnsats og involvering i studiene og koblinger mellom studier og bransjer og næringsliv relevant for utdanningen.. 

Utdanningskvaliteten vurderes til enhver tid på bakgrunn av studentevalueringer, fagpersonalets egen evaluering, studentaktivitet i undervisningen, eksamensresultater/karakterer, gjennomstrømning, dokumentasjon og arbeid med og rapportering av forbedringstiltak. I forbedringsarbeidet legges det i tillegg vekt på tidligere studenters og arbeidsgiveres tilbakemeldinger på studiets relevans for yrkeslivet. 

 Studentadministrasjon

Studentadministrasjon omfatter blant annet markedsføringen av studietilbudene, inntak, samhandling/samarbeid, organiseringen av studiene, dokumentasjons- og eksamensarbeidet, studentvelferd. Kvaliteten på studentadministrasjonen kan vurderes på bakgrunn av studentevalueringer og hvordan studentene mener Fagskolen etterlever sine kvalitetsrutiner og kvaliteten på disse. Tilbakemeldingsrapporter fra ansatte, sensorer og ledelse til styret for Fagskolen vil også kunne gi incitamenter til forbedringsarbeidet.

Personaladministrasjon

Personaladministrasjonen omfatter blant annet personalets kompetanseheving, rekruttering av nye medarbeidere, personaladministrative rutiner, intern kommunikasjon og samarbeid, HMS-arbeid. Kvaliteten på personaladministrasjon kan vurderes på bakgrunn av personalevalueringer, mål- og utviklingssamtaler, organisering og utnyttelse av kompetansen, deltakelse i eksterne samarbeidsnettverk, gjennomførte kompetansehevingstiltak.

Forvaltning, drift, vedlikehold

Dette kvalitetsområdet omfatter lover, forskrifter, regler og de retningslinjer som gjelder for Fagskolens arbeid, og de oppgaver, ansvar og rettigheter studenter og ansatte har. Området beskriver også administrative oppgaver som drift av skolens IKT-systemer og rutiner, samt det øvrige fysiske miljøet. Kvaliteten på området Forvaltning, drift, vedlikehold kan vurderes på bakgrunn av om skolen følger de lover, forskrifter, regler og retningslinjer som gjelder. Studentevalueringer og medarbeiderundersøkelser kan gi et godt bilde på dette.

Kvalitetsutviklingsprosesser

Kvalitetsprosessene beskriver de prosessene som Fagskolen Tinius Olsen har etablert for hele tiden å kunne beskrive og holde høy kvalitet på undervisning og læringsprosessene. De beskriver også hvordan Fagskolen jobber for hele tiden å kunne forbedre prosessene, og hvordan avvik håndteres.  

Kvaliteten på området Kvalitetsprosesser kan vurderes på bakgrunn av studentevalueringer og medarbeiderundersøkelser, resultatoppnåelse, rapporter fra ansatte, sensorer og ledelsen ved Fagskolen til styret. I tillegg vil all dokumentasjon av arbeid med kvalitet kunne vise at skolen jobber med kvalitetsforbedring.


Publisert 11. februar 2013, oppdatert 6. februar 2014.