Partnerskapsavtaler

Avtalen innebærer at partnerne har lagt opp et fast samarbeid, i den hensikt å gi studentene større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål. Samarbeidet skal konkretisere arbeids- og næringslivstema i skolens læreplaner og virksomhetsplaner. Målsettingen er å gi studentene en forståelse av næringslivets rolle som verdiskaper og et bedre grunnlag for å gjøre realistiske yrkes- og utdanningsvalg. Partnerne innarbeider avtalen i sine planer og har enjevnlig dialog for å evaluere, forbedre og videreutvikle samarbeidet.
Partnerskapet innebærer blant annet:
 • Bedriftsrepresentanter deltar undervisningen på skolen
 • Opplegg for bedriftsbesøk
 • Prosjektarbeid for studenter
 • Utplasseringsordning for studenter
 • Hospitering for lærere
 • Lærerdeltagelse på bedriftsinterne kurs
 • Nettverksmøte / evalueringsmøter
 • Fagskolen stiller lokaler tit disposisjon til  bedriften
 • Fagskolen gjennomfører kurs for  bedriften på bestilling
 • Bedriften får mulighet til å presentere seg for studentene

 

Fagskolen Tinius Olsen har i 2017 inngått partnerskapsavtaler med:

 • Kongsberg Terotech 
 • Norsk Industri 
 • Partnerskapsavtale med Dronera AS

Publisert 14. januar 2013, oppdatert 21. februar 2017.