Samarbeidspartnere

Fagskolen Tinius Olsen jobber hele tiden med å etablere et enda bedre samarbeid med næringslivet innen ulike områder. Opprettelsen av den nye komposittlinjen, i 2015, var et tett samarbeide mellom fagskolen og næringslivet på Kongsberg, samt næringslivet og Fagskolen Innlandet, på Gjøvik. 

Fagskolen Tinius Olsen har i 2015 starter et samarbeide med næringslivet i Buskerud og Telemark om et prosjekt vedrørende smart-automasjon og produksjon for fremtidig norsk industri. Kongsbergregionen består av 7 kommuner I Buskerud og Telemark (Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Tinn, Hjartdal, Notodden) hvor industrinæringen representerer 21 % av alle sysselsatte. Ny teknologi vil medføre et markant skift i industrinæringen.

Prosjektet skal etablere en formell etterutdanning av eksisterende arbeidsstyrke innen Smart Automasjon og Produksjon. Prosjektet skal også identifisere behov for innhold i laboratorier, eller andre plasser hvor praksis læring kan gjennomføres. Prosjektet fikk støtte av Innovasjon Norge med kr. 2.000.000,-. Med Kongsbergregionen som prosjekteier har Fagskolen Tinius Olsen fått prosjektlederansvaret for dette i en 40 % stilling.

Det har vært et utstrakt samarbeidet med næringslivet for å gjennomføre prosjektet, og få på plass en studieplan for Smart Automasjon og Produksjonen. Vi i samarbeid med industrien, har valgt å søke NOKUT om å få kalle det nye studie Tech Director.  Det har vært avholdt, i samarbeid med industrien, en arbeids og studietur til Gøteborg, som er betalt av prosjektet. Ansatte har vært på studietur i Stuttgart, i samarbeid med Norsk/Tysk handelskammer, også betalt av prosjektet, for å få et innblikk i den tyske satsingen på industri 4.0. Det har blitt avholdt mange møter og presentasjoner ang. det nye studie, blant annet hadde vi en presentasjon på en landsdekkende konferanse med Norsk Forening for Automatisering. Der ble både prosess på prosjektet, og presentasjon av foreløpig fagplan presentert. Vi fikk gode tilbakemeldinger, og har blitt spurt av Norsk industri og Hitra kommune om å bidra på andre større konferanser, rundt Tech Director. 

Fagskolen Tinius Olsen, i samarbeid med IKT Telemark og Kongsbergregionen, startet prosjektet «Industriell datasenterkompetanse» for å etablere utdanningstilbud og imøtekomme eksisterende og fremtidige behov hos IKT-bransjen. Datasentre utgjør en industri som er i stor vekst. Dette er et område som stiller høye kompetansekrav til fagskoleutdanningen, og spesielt til fag som IKT, elektro, automasjon og prosess. Disse fagene skal settes sammen i en enhet. Fagskolen Tinius Olsen har samarbeidet med næringen av datasenter, i jobben med å lage en studieplan for en datasenter operatør.

Har også vært på en stor internasjonal messe i Stockholm, der det ble avdekket at det ikke fins noen slik utdannelse i Europa, så dersom vi greier dette, så vil det være et kjærkommet tilskudd til kompetanseheving i en næring som Norge og Skandinavia har store muligheter til å få på plass.

Dette er en næring som kan bli sterkt voksende i Norge, og vil være den neste kraftintensive næringen i Norge.

Fagskoleutdanning innen Rehabilitering blir et nytt studietilbud ved Fagskolen Tinius Olsen. Fagskolen har inngått et samarbeid med Vestregionen/ kommunehelsesamarbeidet for å sikre at tilbudet blir i tråd med kommunenes behov. Formålet med det nye studietilbudet er å øke kompetansen innen helsesektoren, og bedre tjenestetilbudet for brukere. Målgruppen er eksisterende og fremtidige helsefagarbeidere.

Fagskolen Tinius Olsen er i gang med etablering av et tilbud innen reiseliv. Det blir også et prosjekt i nært samarbeid med reiselivsbedrifter. Første møte ble lagt til Geilo og sammen med noen av reisedestinasjonene der. Planen er etter hvert å inkludere andre reisedestinasjoner i regionen.

Fagskolen har et godt etablert samarbeid med Høgskolen i Sørøst- Norge (HSN) om felleslokaler og tjenester i Krona. Felleslokaler omfatter: laboratorier, fagbibliotek, resepsjon og grupperom.

Det har i flere år eksistert et samarbeid mellom alle fagskolene på Østlandet, først og fremst rundt markedsføring. Skolene har kommet til enighet om å utvide dette samarbeidet til andre områder, som faglig utvikling for alle ansatte, utveksling av lærere, felles søknader om nye tilbud og EU programmer, felles eksamener, sensorutvekslinger m.m. Det gjenstår en endelig analyse av mål for samarbeidet, og hvilken samarbeidsmodell som vil være den optimale for å nå målene.

Flere samarbeidsprosjekter har vært gjennomført innenfor østlandssamarbeidet. Stedbasert undervisning i betongkonstruksjoner, stål- og trekonstruksjoner og konstruksjonslære 2 for fagskolens studenter i Kongsberg gjennomføres med deltakelse av klasser som sitter i Telemark. Studentene i Telemark har både bilde og lyd fra klasserommet i Kongsberg, slik at de kan delta aktivt i undervisningen.

Prosjektundervisningen har utviklet seg gjennom flere år. Det jobbes godt i forhold til næringslivet med å få inn gode prosjektoppgaver. Samarbeidet med bedriftene i prosjektperioden gir studentene og skolen ny og oppdatert kunnskap, samtidig som skolen blir kjent.

Samarbeidsprosjekt «Kongsbergskolen» vil gå gjennom flere år fremover, og vil føre til forbedring og tettere samarbeid mellom skolene og næringsliv. Øke kvaliteten i opplæringen er målet med prosjektet, og flere prosjekter er under utvikling.

Fagskolen Tinius Olsen har et godt samarbeidet med yrkesfeltet som er en forutsetning for å kunne tilby yrkesrettet utdanning av god kvalitet.

Skolen har det siste året jobbet mye med å bevisstgjøre arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene om at de som velger yrkesveien, og ikke minst studentene på fagskolen, må få helt andre muligheter til videreutdanning. Dette kan enten være gjennom en helt ny yrkeshøyskole, eller gjennom mer fleksible overganger til høyskolesystemet.

Fagskolen Tinius Olsen har inngått samarbeidsavtale med University College Nordjylland ( UCN) som går ut på  at skolene gjensidig skal utveksle studenter, lærere og praksisplasser for å styrke kvaliteten på utdanningen, og gi studentene nye muligheter. I forbindelse med at Fagskolen Tinius Olsen har et ønske om at tilby sine studenter en top up utdannelse, ble det etablert en kontakt til UCN. Gjennom denne kontakten og gjensidig besøk ble det klart, at innenfor området produksjonsteknologi var det betydelige likheter mellom de tilbudte utdannelsene. Dette førte til et ønske om og styrke samarbeidet innen fagområdet produksjonsteknologi.  I 2015 ble det startet et 3-årig internasjonalt prosjekt «Nordisk samarbeid i produksjonsteknologi». Samarbeidspartnere i prosjektet er Buskerud Fylkeskommune, Fagskolen Tinius Olsen, næringslivet, UCN i Aalborg.  

Fagskolen Tinius Olsen har en samarbeidsavtale med Tinius Olsen Company. To studenter har fått jobbstilling i Philadelphia: En student som internship trainee 3D tegner og en student som feltteknikker. Tinius Olsen Company stiller til rådighet $ 20 000.- pr. år til stipendet. 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 21. februar 2017.