Teknikk og industriell produksjon

Fagkolen Tinius Olsen tilbyr følgende fordypninger innenfor fagretning TIP:

Kompositt og polymer

Utdanningen skal utvikle studentenes ferdigheter og generelle kompetanse som gir reflekterte yrkesutøvere, som er kvalifisert for å ivareta tekniske oppgaver og lederoppraver innen kompositt- og polymerindustrien. Gjennom utdanningen utvikler studenten ferdigheter i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser. Studenten lærer å beregne, kalkulere og styre økonomiske og administrative gjøremål samt organisere, lede, dokumentere og vurdere lærings- og utviklingsprosesser. Gjennom utdanningen utvikler studenten evne til samhandling for å arbeide i team, lede og delta i gruppeprosesser samt utvikle et arbeidsmiljø som er trygt, utfordrende og tilfredsstiller krav til HMS.Utdanningen kvalifiserer til stillinger som leder i bedrifter med arbeidsoppgaver innenfor produksjonsledelse, vedlikehold, kvalitetssikring, logistikk, produktutvikling, forbedringsarbeid, innkjøp av varer og tjenester og etablering av egen virksomhet innen kompositt- og polymerindustrien.

Bilteknikk

Fordypningsområdet bilteknikk gir deg gode basiskunnskaper i en rekke viktige bil- og verkstedtekniske fag, samt administrative- og mekaniske fag. Samferdselssektoren er i sterk utvikling, og det settes strenge krav til teknisk standard på kjøretøyene. Dette er med på å øke behovet for vedlikehold av kjøretøyparken. I forhold til dette ivaretar fordypningen bransjens behov for ledere og dyktige medarbeidere på alle plan. I tillegg har det offentlige behov for teknisk personell innen kontroll og utdanning i videregående skole. Bilfag, elektrofag planlegging, ledelse, logistikk og verkstedsdrift står sentralt i fordypningen og opplæringen skjer ved forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger, laboratoriearbeid og prosjektarbeid.

Maskinteknikk

Maskinteknikk gir deg gode basiskunnskaper i en rekke viktige tekniske mekaniske fag og i administrative fag. Med disse kunnskapene blir du en dyktig medarbeider på alle nivåer i en bedrift, og utdanningen vil sette deg i stand til å fungere som mellomleder. Du vil få kompetanse til å ta ansvar for konstruksjon og utvikling av produkter, samt ledelse av produksjonsprosesser som ivaretar kravene til miljø og kvalitet ifølge nasjonale og internasjonale standarder. Gjennom forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger, laboratoriearbeid og prosjektarbeid utvikles teoretiske og praktiske ferdigheter fra idé og konstruksjon til ferdig produkt. 

Mekatronikk

Fordypning i mekatronikk er en flerfaglig utdanning som gir en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin og IT-fag. Produktutvikling og produksjonsteknikk er viktige temaer i studiet. Utdanningen er utviklet for å møte industriens økende behov for personell som kan løse komplekse arbeidsoppgaver. Fagdisiplinene blir «bundet» sammen i en flerfaglig forståelse, slik at studentene finner de beste løsningene ved for eksempel automatisering av produksjonsprosesser eller ved deltagelse i produktutviklingsprosesser. De administrative fagene vil sette deg i stand til å inneha stilling som mellomleder. Studiet rekrutterer fra både elektro-, automatiserings- og maskinfagene.


Publisert 8. januar 2013, oppdatert 13. november 2018.