Få videreutdanning på nett!

Vi tilbyr nettbasert undervisning innen bygg, anlegg, automatisering, elkraft, KEM, bilteknikk, maskinteknikk og mekatronikk.

Nettstudier passer for deg som ønsker å ha fleksibilitet i dine studier. Studieoplegget fagskolen benytter, gjør at alle kan øke sin kompetanse uavhengig av geografisk bosted. Denne friheten krever selvkontroll, disiplin og systematikk. Man må være interessert i å sette av tid til å gjennomføre utdanning. Ved å velge nettstudiet, kan du kombinere videreutdanning med fulltidsjobb. Mange studerer på kveldstid, fordi de jobber fullt på dagene.

Studiekonseptet til nettbaserte studier består av følgende komponenter:

Samlinger

I løpet av hvert studieår blir det fire samlinger på 4-5 dager. Til samlingene utarbeides det en tradisjonell timeplan.

Første samling på nettbasert deltidsstudium benyttes i stor grad til en opplæring i bruken av IKT-verktøy, samt trening og bruk av læringsplattformen og konferanseplattformen. I tillegg får faglærerne tid til å gjøre studentene kjent med fagene. Resten av samlingene på nettbasert deltidsstudium blir benyttet til undervisning, og arbeid med noen obligatoriske arbeidskrav. Samlingene må benyttes til de obligatoriske arbeidskravene, som forutsetter bruk av teknisk avansert utstyr som forefinnes i skolens laboratorier.

Læringsplattformen It's Learning

Fagskolen Tinius Olsen benytter elektronisk læringsplattform. På læringsplattformen organiserer og tilrettelegger læreren lærestoff, slik at det blir gjort tilgjengelig for studentene. Alle arbeidskrav, slik som prøver, innleveringer, gruppearbeider og prosjektarbeider organiseres med tidsfrister og purringsmuligheter på ikke innleverte arbeidskrav. Dette danner en elektronisk arbeidsmappe for den enkelte student. Lærerens bedømmelse på arbeidene lagres i forbindelse med tilbakemeldingen på arbeidskravet. De generelle arbeidsformene er like på heltid, deltid og nettbasert deltid.

Konferanseplattformen Omnijoin

Med Meetcon web- og videokonferanse i undervisningen kan du tilby en helt ny og fremtidsrettet form for utdanning. Til undervisning på kvelder bruker vi Meetcon konferanseplattform, som fungerer som klasserom, grupperom og forelesningsrom. Etter undervisningen legger vi ut pekere på læringsplattformen til videoer av undervisningen, og til dokumenter som har blitt generert av den elektroniske tavlen som brukes. Kveldsundervisningen foregår på et konferansesystem, der hver lærer får utdelt et undervisningsrom,og hver klasse får utdelt grupperom. Når studenter og lærere kobler seg til konferansesystemet med mikrofon og kamera, har alle deltagerne toveis lyd- og bildesamband. 

Nettundervisning

Oppfølging av studentene

Det er samme arbeidskrav til studenter som følger nettbasert deltidsstudium som til heltidsstudentene, og de får også tildelt de samme lærerressursene. På samme måten som i vanlig klasseromsundervisning kan man stille spørsmål til faglærer på konferansesystemet under undervisningsøkten. Studentene har også, til enhver tid, tilgang på grupperommene i konferanseplattformen. Grupperommene kan brukes til aktiviteter slik som gruppearbeid, prosjektarbeid, diskusjoner, møter og lignende. Andre faglige spørsmål kan stilles på epost eller telefon til faglærerne. Generelle spørsmål kan luftes i klassens time, som blir avholdt minst fire ganger i året. 

Støtte fra Lånekassen

Fagskoleutdanninger er godkjent av NOKUT. Disse gir rett til støtte fra Lånekassen. Les viktig informasjon her.

Studiekostnad

Parkering


Publisert 24. januar 2014, oppdatert 6. juni 2018.